Vaaliteemani

Sote – sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

Sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen nykyisestä on ehdottomasti tarpeen. Palvelujen saaminen nopeasti ja riittävän läheltä on välttämätöntä. Oikein toteutettuna sote antaa tähän erinomaiset mahdollisuudet, mutta hallituksen nykyiset ehdotukset eivät edistä tavoitteita eivätkä ole kustannustehokkaita. Uudistus voidaan toteuttaa ilman maakuntamallia integroimalla terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolaki ja velvoittamalla kunnat järjestämään perus- ja erikoissairaanhoito sekä muut palvelut yhdessä naapurikuntiensa kanssa. Näin on mahdollista saada riittävän kokoisia alueita, joissa palvelut turvataan kaikille. Lue lisää ajatuksiani sote-uudistuksen ratkaisumallista.

”Hoitoketjujen kokonaisvastuuta ei kuitenkaan saa antaa yrityksille, koska tämä johtaa palvelujen eriytymiseen ja yksityisten yritysten omavaltaiseen hinnoitteluvapauteen, vrt. sähköverkkojen omistuksen muutos.”

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

Väestön ikääntyminen pakottaa meidät pohtimaan uusia toimintatapoja iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ikääntymiseen liittyvään toimintakyvyn vähittäiseen heikkenemiseen tulee puuttua riittävän ajoissa, jo ennen nykyistä keinotekoista 75 vuoden ikää. Sairauksien ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn ylläpitäminen luovat säästöjä, kun ihmiset asuvat kotona hyväkuntoisina entistä vanhemmiksi. Hyvinvointia ja kotona pärjäämistä tukemaan on kehitetty tutkitusti tehokkaita toimintatapoja. Lue ajatuksiani ikäihmisten hyvinvointia edistävistä keinoista.

”Fyysisen toimintakyvyn laskua ja tähän liittyvää sairastavuuden lisääntymistä sekä sosiaalisten verkostojen rapistumista ja yksinäisyyttä tulee ehkäistä jo silloin, kun merkkejä iän mukanaan tuomista ongelmista ei vielä merkittävästi ole.”

Koulutukseen ja tieteeseen panostaminen

Kaiken koulutuksen tulee avata eikä rajata tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yksi maailman parhaista peruskoulujärjestelmistä ansaitsee jatkokseen myös huipputason keski- ja korkea-asteen koulutuksen. Suomen tulee panostaa huomattavasti enemmän tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseen. Pohdin blogissani laajemmin koulutuksen ja tieteen asemaa ja kehittämistä Suomessa.

”Suomen tulevaisuuden kannalta ei riitä, että teemme asioita yhtä hyvin kuin muut. Tavoitteena täytyy olla, että teemme asioita muita paremmin. Ainoastaan huipputason tutkimus antaa tähän mahdollisuuden.”